Allmänna uppdragsvillkor

Dessa allmänna uppdragsvillkor gäller för alla uppdrag som Advokaterna Björnwid & Odebäck AB (Advokatbyrån) utför för sina klienter.

Advokatbyråns verksamhet bedrivs enligt de regler och principer som fastställs av Sveriges advokatsamfund, se advokatsamfundets hemsida, advokatsamfundet.se.

1. Uppdraget och dess utförande
Advokatbyråns rådgivning i ett uppdrag är anpassad till uppdraget och baserad på de omständigheter som presenterats för Advokatbyrån.
Rådgivning i ett uppdrag avser endast svensk rätt.

2. Arvode
Arvodet beräknas, såvida inte annat överenskommits, efter uppdragets art, komplexitet, brådska och omfattning samt den tid som lagts ned i ärendet och i övrigt enligt de principer som gäller enligt Sveriges advokatsamfund.

3. Fakturering
I samband med öppnandet av nytt ärende, faktureras klienten ett förskott. Härefter debiterar Advokatbyrån löpande arvode för utfört arbete samt omkostnader och utlägg. Mervärdesskatt utgår på tjänsterna.
Fakturering sker normalt månadsvis. Betalning ska ske inom tjugo (20) dagar från fakturadatum om inte annat överenskommits. I vissa fall sker faktureringen efter avslutat uppdrag.
Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. Betalningspåminnelse debiteras med 60 kr och inkassokrav med 180 kr. Upprättande av amorteringsplan kostar 170 kr.
Vid utebliven betalning har Advokatbyrån rätt att avbryta arbetet för klienten.

4. Rättsskydd och rättshjälp
I vissa typer av försäkringar finns ett rättsskyddsmoment, som vid tvist ger klienten rätt till försäkringsersättning för finansiering av arvode och omkostnader till ombud. Det är klienten som ska informera Advokatbyrån om sådan försäkring finns.
I vissa ärenden är rättsskyddets timersättning lägre än Advokatbyråns timkostnad. Då är klienten betalningsansvarig för mellanskillnaden.

I vissa fall kan klienten ha rätt till allmän rättshjälp. Advokatbyrån biträder med att upprätta ansökan. Avgiften är beroende av klientens ekonomiska förhållanden och ligger på mellan 5-40% av arvodet. Härutöver tillkommer en obligatorisk rådgivningsavgift avseende 1 h arbete.

5. Identifiering av klienter m.m.
Enligt lag måste Advokatbyrån inhämta och bevara tillfredsställande bevisning om klientens identitet och ägarförhållanden samt i vissa fall om medels och andra tillgångars ursprung.
Advokatbyrån har därför rätt att begära identitetshandlingar och annan dokumentation kopplade till uppdraget. Advokatbyrån kan enligt lag vara skyldig att avböja eller omedelbart frånträda uppdraget om nödvändiga handlingar inte presenteras.
Advokatbyrån är enligt lag skyldig att anmäla misstanke om penningtvätt m m till Finanspolisen och är förhindrad att underrätta klienten eller presumtiv klient om att sådan misstanke föreligger och om att sådan anmälan har gjorts eller kan komma att göras.

6. Externa uppdragstagare
Advokatbyrån samarbetar med externa konsulter efter överenskommelse med klienten. Advokatbyrån har ett oberoende förhållande till dessa och ansvarar inte för konsultens utförande av uppdraget, resultatet eller de kostnader som konsulten debiterar. Klienten är fullt ut betalningsansvarig för konsultens kostnader.

7. Ansvarsbegränsningar
Advokatbyrån är inte ansvarig gentemot klienten om den information och uppgifter som klienten lämnat inte är riktig. Samma sak gäller om klienten utelämnar eller ger ofullständig information. Uppstår skada eller förlust till följd härav är Advokatbyrån inte ansvarig varken gentemot klienten eller annan drabbad.
Advokatbyrån är inte heller ansvarig för förlust eller skada som uppkommit till följd av att klienten använt Advokatbyråns i annat syfte eller ändamål för vilka de givits.
Advokatbyrån är inte ansvarig om klienten påförts eller riskerar att påföras skatt eller skattetillägg som ett resultat av utfört arbete.
Advokatbyråns ansvar gentemot klienten är under alla förhållanden begränsat till 45 prisbasbelopp enligt gällande prisbasbelopp.

Skulle Advokatbyrån avbryta sitt arbete eller relationen med klienten på grund av omständighet som beror på klienten eller på skyldighet enligt lag eller god advokatsed, har Advokatbyrån inte något ansvar för den skada som detta kan leda till.
Advokatbyråns ansvarsbegränsningar enligt dessa uppdragsvillkor är tillämpliga även på Advokatbyråns övriga personal samt tidigare anställd personal.

8. Krav mot Advokatbyrån
Om klienten vill framställa krav mot Advokatbyrån, ska detta ske så snart klienten blivit medveten om eller borde ha blivit medveten om de omständigheter som kravet grundas på.
Krav ska dock framställas senast inom tolv månader efter det att klienten blivit eller borde blivit medveten om nämnda omständigheter och i vart fall inom tolv månader från Advokatbyråns senaste faktura i uppdraget.
Skulle klientens krav grunda sig på en tredje mans krav mot klienten, ska Advokatbyrån ha rätt att bemöta, reglera och träffa överenskommelse om kravet för klientens räkning, förutsatt att Advokatbyrån håller klienten skadeslös. Om Advokatbyrån inte får den rätten, påtar sig Advokatbyrån inte något ansvar för kravet.

9. Meddelanden
Advokatbyrån kommunicerar regelmässigt med klienter och andra involverade i olika uppdrag via post, mejl, fax och telefon. Sådan kommunikation innebär vissa risker för vars följder Advokatbyrån inte tar något ansvar.
För det fall klienten önskar att bli kommunicerad på ett visst sätt, ankommer det på klienten att lämna besked härom till Advokatbyrån.

10. Tystnadsplikt och sanningsplikt
Advokatbyrån följer strikt Advokatsamfundets regelverk om tystnadsplikt och sanningsplikt.